ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น ๑
ถ.เรืองวุฒิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. ๐๓๘-๕๑๓๒๕๙  โทร. ๑๕๖๗

บริการ 24 ชั่วโมง

ccsamin1567@gmail.com

ติดต่อหมายเลขอัตโนมัติ 1567 /หรือติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด /ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง /และศูนย์ดำรงธรรมมหาดไทย ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ccsamin1567@gmail.com

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทยตามลิงค์นี้ ... https://service.govchannel.go.th/th/Landing/Content/View/41

สสว.(SMEs)

hccsamin1567@gmail.com

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. อำนวยความสะดวกสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.sme.go.th/th/index.php

ข้อมูลการติดต่อ

ccsamin1567@gmail.com

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 038-512520 ต่อ 127 หรือ 038-513259 อัตโนมัติ โทร 1567 ช่องทางร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์ และเว็บไซต์

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑. ฝ่ายร้บเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(รับเรื่อง ให้คำปรึกษา ประสานการดำเนินงาน) ๒. ฝ่ายปฏิบัติการ (ตรวจสอบ หาข้อมูล แก้ไขปัญหาประชาชน ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยอื่น)

ส่วนบริการประชาชน

๑. ฝ่ายรับบริการแบบเบ็ดเสร็จ (จัดให้มี One Stop Service) ให้ประชาชนบริการแห่งเดียว ๒. ฝ่ายบริการรับเรื่อง ส่งต่อ (รับเรื่องและส่งต่อให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ส่วนบริการข้อมูลข่าวสาร

๑. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัด ไว้เผยแพร่แก่ประชาชน ๒. จัดให้มีการบริการ ติดต่อ สอบถาม แนะนำแก่ประชาชน ให้เข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ๓. ปฎิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เขียนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของผู้ประกอบการเพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของสำนักงานต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญจากผู้ประกอบการและเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกผ่านระบบแอพพลิเคชั่นในเครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Mobile devices) เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและทั่วถึง นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้

“SME CONNEXT” มีการจัดแบ่งสถานะผู้ใช้ระบบ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. ผู้ประกอบการ SMEs หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้า หรือบริการที่สมัครเป็นสมาชิก สสว. โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครสมาชิกได้ผ่านทาง SME CONNEXT และสามารถสร้างโปรไฟล์ (Profile) หรือประวัติส่วนตัวของสถานประกอบการของตนเอง ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 2. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีบทบาท ภารกิจในการส่งเสริม SMEs โดยใช้ SME CONNEXT ในการหาข้อมูลองค์ความรู้ ข้อมูลสถานประกอบการ กิจกรรมของ สสว. หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในแอปพลิเคชันได้
 3. ประชาชนทั่วไป หมายถึง ผู้ใช้งานทั่วไป โดยใช้ SME CONNEXT ในการหาข้อมูลองค์ความรู้ข้อมูลสถานประกอบการกิจกรรมของสสว. หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในแอปพลิเคชันได้

  ระดับสมาชิก

  สมาชิกของ SME CONNEXT แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

  • Bronze Member คือ ผู้ใช้งานสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล และ E-mail จะสามารถรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์จาก สสว.
  • Silver Member คือ สมาชิกที่กรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนที่ 1 ตามแบบฟอร์มของ สสว.จะสามารถใช้งานได้ทุก Features ของแอปพลิเคชัน
  • Gold Member คือ สมาชิกที่กรอกข้อมูลครบตามแบบฟอร์มของสสว.ที่จำเป็น(ตามเครื่องหมายดอกจัน)จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สสว. และเข้าถึงข้อมูลกิจการผ่านแอปพลิเคชันได้
  • Platinum Member คือ สมาชิกที่กรอกข้อมูลครบถ้วนจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมโดยเฉพาะจาก สสว.กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้

“SME CONNEXT” มีการจัดแบ่งสถานะผู้ใช้ระบบ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. ผู้ประกอบการ SMEs หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจ ร้านค้า หรือบริการที่สมัครเป็นสมาชิก สสว. โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครสมาชิกได้ผ่านทาง SME CONNEXT และสามารถสร้างโปรไฟล์ (Profile) หรือประวัติส่วนตัวของสถานประกอบการของตนเอง ปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 2. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีบทบาท ภารกิจในการส่งเสริม SMEs โดยใช้ SME CONNEXT ในการหาข้อมูลองค์ความรู้ ข้อมูลสถานประกอบการ กิจกรรมของ สสว. หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในแอปพลิเคชันได้
 3. ประชาชนทั่วไป หมายถึง ผู้ใช้งานทั่วไป โดยใช้ SME CONNEXT ในการหาข้อมูลองค์ความรู้ข้อมูลสถานประกอบการกิจกรรมของสสว. หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในแอปพลิเคชันได้